RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH W ŻŁOBKU „KOTEK PUSZEK”

1. Administrator

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Żłobek ” Kotek Puszek ” Iwona Kołodziejska z siedzibą wWarszawie, ul. ul. Stanisława Barei 3/3, 03-141 Warszawa. NIP: 5361495824 REGON: 016120743

1.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzenie danych

2.1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych dotyczy danych gromadzonych i przetwarzanych w zbiorach:

drukowanych znajdujących się w kartotekach, skorowidzach, księgach, we wszystkich zbiorach ewidencyjnych,

w systemach informatycznych.

2.2. Gromadzone dane osobowe obejmują dane ujęte w dokumentach rekrutacyjnych żłobka, w tym: dane identyfikacyjne dziecka (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data imienin, nr PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania – jeżeli inny niż zameldowania), dane rodziców/prawnych opiekunów (imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, telefon komórkowy kontaktowy, telefon stacjonarny, adres e-mail), dane osób upoważnionych do odbioru dziecka (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu).

2.3. Ze względu na specyfikę działalności, żłobek przetwarza również dane wrażliwe, takie jak:

  • informacje dotyczące zdrowia dziecka, wskazań/przeciwskazań żywieniowych.

2.4. Żłobek stosuje środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

3. Celowość przetwarzania danych

3.1 Dane przetwarzane są w celu:

rekrutacji kandydatów do żłobka

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych wynikających z ustawy o opiece dziećmi do lat 3;
realizacji zadań statutowych żłobka oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych;
polityki kadrowej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy i zatrudnienia.

3.2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności długość przechowywania dokumentów reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (DzU, Nr 167, poz. 1375) – na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. RODO.

3.3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w umowie i jej załącznikach) – na podstawie art. 6 oraz art. 9 ust. RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

4. Zgoda na przetwarzanie danych

4.1 Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu realizacji zadań statutowych żłobka oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

4.2 W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w powyższych celach, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Zdjęcia wykonywane w Żłobku KOTEK PUSZEK

5.1 Organizowane w Żłobku wydarzenia są dokumentowane za pomocą zdjęć wykonywanych przez pracowników Żłobka lub wynajętego fotografa. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Żłobka.

5.2 Żłobek KOTEK PUSZEK dokonuje selekcji zdjęć i dzieli je na trzy zbiory odpowiadające trzem poziomom udostępnienia:

  • poziom pierwszy – zdjęcia na których nie są widoczne twarze dzieci, zaś głównym motywem zdjęcia są efekty prac dzieci (np. prace plastyczne) – zdjęcia te mogą być udostępniane na stronie www Żłobka, profilu na portalu Facebook lub przekazywane mediom
  • poziom drugi zdjęcia, na których widoczne są twarze dzieci i za odpowiednia zgodą rodziców lub opiekunów, udostępniane w celach marketingowych na Stronie www Żłobka, profilu Facebook, lub medium.
  • poziom trzeci – zdjęcia, na których są widoczne twarze dzieci – zdjęcia te są udostępniane tylko i wyłącznie rodzicom dzieci zapisanym do Żłobka, na nośnikach danych (płyta CD, pendrive), lub elektronicznie (e-mail).

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

6.1 Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych żłobka, którego głównym zadaniem jest informowanie podmiotów przetwarzających dane osobowe o ich obowiązkach a także współpraca z organem nadzorczym, możliwy jest pod adresem: I.kolodziejska@interia.pl

6.3 Przewidywanymi odbiorcami danych są pracownicy żłobka, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych w celu realizacji zadań statutowych żłobka.

6.4 Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

7. Zabezpieczanie danych

7.1 Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.2 Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz żłobka Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

8. Pozostałe postanowienia

8.1 Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy

obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8.2 Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies

NASZ FACEBOOK
Skip to content